Dịch vụ Email Plus
Trang chủ > Dịch vụ Email Plus
Dịch vụ thư điện tử Mail plus là dịch vụ gia tăng thêm cho dịch vụ VNN/Internet, đem lại cho các thuê bao gián tiếp VNN khả năng đăng ký thêm một số địa chỉ e-mail khi đăng ký dịch vụ VNN và khả năng dùng Domain Name riêng. Do vậy, dịch vụ dược cung cấp trên nền truyền dẫn của mạng VNN.
THẦN KỲ